RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Kałuża i Wspólnicy sp z .o. ul. Śliczna 57 lok. 14, 50-566 Wrocław

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) i f) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, realizacji zadań ustawowych oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

 • Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się w szczególności na podstawie:
  • ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze,
  • ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
  • ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
  • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
  • ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
  • Kodeksu postępowania cywilnego,
  • Kodeksu cywilnego,
 • W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.
 • Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.